Evenimente 2018-2019

DECLARAŢII DE AVERE

Declaratii avere _MORAR TAVI

 

Declaratii avere _PAVEL AURELIA

 

POROLISSUM_RAPORT DE ACTIVITATE SEM. I AN ŞCOLAR 2017-2018

POROLISSUM_RAPORT DE ACTIVITATE SEM. I AN SCOLAR 2017-2018

 

 

LINKURI 2019-2020

1.www.scoalaporolissum.ro
2. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=metodologie
3. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=informatii_parinti
4. http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=telverde
5. http://www.graiulsalajului.ro/
6. http://www.esentialmedia.ro/
7. http://www.isjsalaj.ro/
8. https://europa.eu/youth/RO/participation/structured-dialogue.ro
9. www.eurodesk.ro

10. „Şi eu vreau să devin vedetă TV”
11. https://twinspace.etwinning.net/3805012
12.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/11987/social/ziua-mondiala-a-educatiei-la-scoala-gimnaziala-porolissum.html
13.http://www.ztv.ro/articole/sport/754916-campania-qsalvati-copiii-prin-sportq-cu-elevii-de-la-scoala-gimnaziala-porolissum.html
14.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12168/sport/campania-salvati-copiii-prin-sport-scoala-gimnaziala-porolissum.html
15.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12168/sport/campania-salvati-copiii-prin-sport-scoala-gimnaziala-porolissum.html
16.http://www.ztv.ro/video/vezifilm/12316/social/scoala-gimnaziala-porolissum-zalau.html
17.http://www.graiulsalajului.ro/ajax/primaria-zalau-enunta-investitiile-pe-care-si-le-doreste-anul-acesta-a-54400
18.www.sportulsalajean.ro/.../INEDIT-Tata-si-fiu-pe-podium-la-Campionatul-Mondial
19.www.graiulsalajului.ro/opt-medalii-pentru-cs-dani-san-la-mondialele-de-karate-shoto
20.www.simleusilvaniei.ro/campionatul-national-de-karate-shotokan/21.http://www.ziare.com/zalau/liceu-simion-barnutiu/
22.https://www.salajeanul.ro/si-eu-vreau-sa-devin-vedeta-tv-15673
23.https://ro-ro.facebook.com/Liceul.Tehnologic.Mihai.Viteazul.Zalau/
24.https://festivalul-stiintei.blogspot.com/
25.http://www.isjsalaj.ro/Premiile_Festivalul_Stiintei_Final_2017.pdf
26.http://www.episcopiasalajului.ro/
27.www.episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=166&vanzari=166
28.http://www.episcopiasalajului.ro/upload/articol/1941/COLAJ.pdf
29.http://www.episcopiasalajului.ro/upload/articol/1942/DESEN-PICTURA-TARA.PDF

 

Calendar Evaluarea Națională 2020


2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020


5 iunie 2020     Elevii de clasa a VIII-a termină școala
15 iunie 2020  Limba şi literatura română –examen scris


17 iunie 2020    Matematică – examen scris
18 iunie 2020    Limba şi literatura maternă- examen scris


22 iunie 2020      Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)

27 iunie 2020      Afișarea rezultatelor finale

 

 

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a II-a 2020

11 mai 2020: Limba română – Scris
11 mai 2020: Limba maternă – Scris
12 mai 2020: Limba română – Citit
12 mai 2020: Limba maternă – Citit
13 mai 2020: Matematică
14 mai 2020: Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a IV-a 2020

19 mai 2020: Limba română
20 mai 2020: Matematică
21 mai 2020: Limba maternă

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a VI-a 2020

27 mai 2020: Limba și comunicare
28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii

            

 

ANTET NOU           

________________________________________________________________________________________________ANUNŢ CONCURS PENTRU 2 POSTURI CONTRACTUALE INGRIJITOR 1

              

__________________________________________________________________________________________________

Şcoala Gimnazială "POROLISSUM" cu sediul în: Zalău, str. Porolissum, nr. 9, jud. Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr, 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014,
l. îngrijitor- 2 posturi vacante:

- 1 post pe perioadă nedeterminată la Scoala Gimnazială "Porolissum "Zalău
- 1 post pe perioada determinată (18.07.2020 sau până la întoarcerea titularului)
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetătenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului
Economic European domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română  scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei  medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte conditiile de studii  după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatä definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 1. îngrijitor :

 2. studii medii (obligatoriu 10 clase, şcoală profesională);

 3. vechime în muncă  1 an.

 

 • 4 februarie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

 • 12 februarie 2020, ora 09,00: proba scrisă;

 • 12 februarie 2020, ora 1 1,00: proba practică

 • 12 februarie 2020, ora 13,00: interviu.

 • 12 februarie 2020, ora 14:00: aflarea rezultatelor

 • 12 februarie 2020, ora 14:30: depunerea contestaţiilor

 • 12 februarie 2020, ora 15:00: aflşarea rezultatelor finale

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine urmätoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care sä ateste nivelul studiilor ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie;

 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • curriculum Vitae,

Adeverinţa care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la seleqia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăşurarea concursului:

 • PROBA SCRISĂ -100 puncte

 • Data şi ora : 12.02.2020 , ora 9,00;

 • Durata probei: 50 minute;

 • Punctaj minim admis: 50 puncte

 • Constă în rezolvarea unui test grilă, pentru verificarea cunoştintelor de igienă, a normelor de protecţia muncii paza şi stingerea incendiilor, specifice domeniului;

 • PROBA PRACTICĂ - 100 puncte

 • data si ora desfäsurării- 12.02.2020, ora 11,00

 • durata probei: 30 minute

 • INTERVIU -100 puncte

 • Data ora desfăşurării: - 12.02.2020, ora 13,00

 • Durata probei: 10 minute pentru fiecare candidat

Bibliografie

 • Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare;

 • HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii sănătătii în muncă nr. 319/2006;

 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1225/2003 privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor si tinerilor.

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;

 • Fişa postului

Detalii privind condiţiile specifice bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariatul si pe site-ul unitatii www.scoalaporolissum.ro . Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale „POROLISSUM" Zalău, str. Porolissum, nr. 9, telefon 0260/612388.    

Director, 
Prof.Aurelia Pavel

      
.

                                                     

                               

 

      
.

                                                     

 

                                                       

 

      
.

                                                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva